Respektuj Brno

Brno mrakodrap u Luánek nepotebuje a nechce

Skutečně nám nevadí novostavby v Brně – musí ale respektovat své okolí. Plánovaný mrakodrap „Triangl tower“ zcela ničí fungující historickou strukturu místa a velmi arogantním způsobem si uzurpuje dominantní pozici nejen ve svém blízkém sousedství, ale rovněž ve všech celkových pohledech na širší centrum města Brna.

Také si myslíte, že mrakodrapy do historického centra nepatří?

Mrakodrap u Lužánek?

Záměr z roku 2018

Tvrzeni_Tomi_invest_02Soukromý investor plánuje výstavbu 23podlažního, 80 m vysokého objektu na adrese Lidická 77. Součástí stavby je kancelářská podnož, z níž vyrůstají tři obytné věže propojené komunikačním tubusem. Budova včetně stožáru měří 95 m a po AZ Tower by se jednalo o druhou nejvyšší stavbu v Brně.

Kvůli třípodlažnímu objektu garáží dojde ke kompletní likvidaci stávající zahrady se staletými platany a javory. Namísto této zahrady má na střeše garáží vzniknout „park“ vyvýšený zhruba 6 metrů nad okolní terén zahrad vnitrobloku, a to do úrovně 2. patra okolních domů. Pro představu tento „park“ zaujímá téměř třetinu plochy našeho vnitrobloku.

Přehled nepravdivých tvrzení developera 2018

Současný stav 2022

 

Web developera

Výška budovy

95,5m

Průměrná výška okolní zástavby

max 25 m

Počet pater

23

Počet bytů

177

V čem je tedy problém?

Stavba je v ochranném pásmu MPR, ve stabilizovaném území

Zde můžete porovnat prohlášení investora
„Neprojektovali bychom takovou stavbu, kdybychom nebyli přesvědčení, že je v souladu s územním plánem a že máme šanci ji skutečně postavit,“ (iDnes.cz, 18.9.2018) s Územně plánovací informací č. 67/2018, vydanou OÚPR MMB přímo k tomuto konkrétnímu projektu několik měsíců předtím – viz stránku Dokumenty):

“Dle platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) jsou pozemky součástí stavební stabilizované funkční plochy bydlení s podrobnějším účelem využití plochy všeobecného bydlení (BO). Z Regulativů ÚPmB (…) a z výkresů ÚPmB vyplývají následující podmínky využití předmětného území:

Plocha stabilizovaná
je dílčí část území, ve kterém se stávající účel ani intenzita využití nebude zásadně měnit. Za změnu se přitom nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy (IPP), zástavba proluk a dostavba uvnitř stávajících areálů.

Míra stavebního využití pozemků ve stabilizovaných funkčních plochách je dána stávajícím stavem zástavby v předmětné základní ploše. (…)
Hodnota IPP má při aplikaci na jednotlivých pozemcích orientační charakter s tím, že při povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a přístaveb stávajících objektů nesmí objem povolované stavby:
– překročit 50 % původního objemu stavby
– narušit charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb, počtem nadzemních podlaží a způsobem řešení zastřešení vč. eventuálního podkroví)
– zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí.

Současně platí obecný regulativ, že stavby (…) jsou nepřípustné, jestliže mj.
– počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality,
– mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí.

Limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů: 

Lokalita je součástí ochranného pásma Městské památkové rezervace, což znamená, že jakýkoliv záměr zde musí být projednán s Odborem památkové péče MMB.

Dále se na plochu aplikují prostorové regulace, vyplývající z Územně plánovacích podkladů (ÚPP):
– Územní studie Výškové zónování pro Územní plán města Brna, zpracovaná Atelierem ERA v lednu 2011
– Územní studie Výškové zónování v MPR a jejím ochranném pásmu, zpracovaná Architektonickou kanceláří Burian – Křivinka v květnu 2007
Obě územní studie jsou v plném znění k dispozici na webové stránce města Brna.”

Obě studie stanovují podmínky pro umisťování výškových budov v Brně a přesně vymezují aktivní zóny pro tento typ výstavby, ve všech případech je však lokalita u Lužánek vyloučena. 

Naopak spadá do území, které má z hlediska lokální struktury města takovou hodnotu, že je nutno je z hlediska možného zvyšování jednotlivých objektů chránit. Objekty v tomto území, které nejsou pod památkovou ochranou, mohou být lokálně zvyšovány (střešní nástavby apod.) pouze za předpokladu, že nebude změněn charakter daného území.

Kromě výše uvedeného samozřejmě umístění takto dominantního objektu doprostřed uliční fronty v blokové zástavbě zcela odporuje veškerým urbanistickým zásadám. 

Poškození panoramatu města

Dopadem stavby na panorama města a umístěním v ochranném pásmu Městské památkové rezervace se bude zabývat příslušný odbor památkové péče.

Prioritou je ochrana MPR a dodržení ochranného prstence středověkého jádra Brna, kde je výstavba výškových budov vyloučena včetně ochrany stabilizovaných zón s kvalitní zástavbou.

 

Stavba 3 až 4-násobně převyšuje hladinu okolní zástavby

Ze všech výše uvedených důvodů není přípustné měnit charakter dané lokality ani zástavbu libovolně zvyšovat. Průměrná výška okolní zástavby se pohybuje kolem 25m, což odpovídá méně než třetině výšky TT.

Snížení tržní i obytné hodnoty stovek okolních nemovitostí

Výstavbou obřího objektu ve zklidněné zóně uvnitř vnitrobloku a navíc díky jeho nesmyslné orientaci do všech světových stran by došlo k rapidnímu zhoršení proslunění a osvětlení a k totální ztrátě soukromí stovek okolních bytů. Zcela proti zdravému rozumu i místním zvyklostem…jakým právem?

Likvidace stoleté zeleně

Kvůli třípodlažnímu objektu garáží (2PP+1NP) na ploše téměř celého pozemku dojde ke kompletní likvidaci stávající zeleně, pozůstatku komponované zahrady z počátku 20. století, v čele s dvojicí mimořádně hodnotných staletých platanů (o obvodu kmene 433, resp. 417 cm, výšky cca 35m) a mohutného 5-kmenného javoru klenu. Závazné stanovisko ke kácení již bylo v tichosti vydáno. Kácení je odůvodněno dostatečnou finanční náhradou v podobě výsadby 70 ks vzrostlých stromů a uložením 5-leté údržby. Úřad však ale, zdá se, vůbec nezohledňuje fakt, že prakticky všechny stromy mají být vysazeny na konstrukci a jsou tedy doživotně závislé na umělé závlaze. Adekvátnost náhradní výsadby potvrzuje i sdělení ČIŽP, na kterou jsme podali podnět k prošetření – opět zcela pomíjí, že jde o zeleň samostatné existence neschopnou.

Ovlivnění statiky okolních staveb, resp. celého bloku

Hladina spodní vody se nachází v kvarterní vrstvě písků a štěrků, následují neogenní jíly, jejichž vlastností je schopnost rychle vysychat, praskat a klesat při změnách hladin podzemních vod.
Vzhledem k tomu, že má být základová spára Triangl Tower minimálně v hloubce 10 m pod povrchem terénu (tedy i dost hluboko pod hladinou podzemní vody) a napříč celým vnitroblokem, bude stavba vytvářet překážku v proudění podzemní vody, nutně dojde ke vzdutí její hladiny na návodní straně. Jak vysoký by tento nástup byl, nelze odhadnout, některé práce uvádí až 1m, u skupiny budov i vyšší. To se může projevit nepříznivě podmáčením sklepů sousedních objektů, případně zvýšit sanační čerpání ze sklepů okolních budov.
Může dojít i k narušení přirozeného proudění podzemních vod, kdy v lokalitě, která je stavbou
odříznuta (tedy v tomto případě oblast přiléhající k tenisovým kurtům v Lužánkách), může
dojít potenciálně k takovým poklesům hladiny podzemní vody a vysychání půdy, jež bude pro parkovou zeleň likvidační.

Ovlivnění hydrologických podmínek ve vnitrobloku

Umístěním stavby napříč vnitroblokem a při hloubce základové spáry pod hladinou spodní vody dojde k narušení přirozeného proudění podzemních vod a velmi pravděpodobnému negativnímu ovlivnění i veškeré zeleně na sousedících pozemcích.

Negativní dopad i na okolní zeleň, změna mikroklimatu

Umístěním stavby napříč vnitroblokem a při hloubce základové spáry pod hladinou spodní vody dojde k narušení přirozeného proudění podzemních vod a velmi pravděpodobnému negativnímu ovlivnění i veškeré zeleně na sousedících pozemcích.

"Park" na betonové střeše s garancí pouhých 5 let existence

Vzrostlé stromy o obvodu kmene až 25 cm mají být vysazeny na ostrůvcích substrátu výšky do 1 m, což je z odborného hlediska zcela nedostatečné. Předkládané vizualizace se vzrostlou zelení jsou za uvedených podmínek nereálné, ba přímo lživé.
Úřad zde ukládá povinnost 5-leté údržby. Po uplynutí této doby již investora nic nezavazuje k tomu, aby nákladnou závlahu dále provozoval, čímž by zeleň na střeše okamžitě zanikla.
Protože máme obavu, že projekt parku s ostrůvky substrátu pro výsadbu ani nestojí na výpočtech a na reálném základě, nabízí se také možný druhý scénář: že investor nemá a nikdy neměl v úmyslu park v této podobě vůbec realizovat a již předem počítá se zaplacením pokuty, která se mu oproti nákladům na realizaci pravděpodobně stále „vyplatí“.

V kontextu globálních klimatických změn je takto laciné zobchodování několika bezmála čtyřicetimetrových stromů za 5 let “zelenou” střechu nepochopitelné.

Projekt záměrně a podstatným způsobem zkresluje realitu

Výška budovy Triangl Tower je na investorem předložených vizualizacích nejméně o třetinu nižší, než odpovídá realitě. Stejně tak je manipulováno okolí stavby (stávající terén i výška okolních staveb), aby TT nepůsobila zdaleka tak brutální, jaká ve skutečnosti bude. Veřejnosti zpřístupněné výkresy řezů mají záměrně posunuté a zmatečné výškové značení a jsou vytrženy z kontextu, jen aby nebylo na první pohled zřejmé, jak necitlivě a diletantsky je stavba do svého okolí umístěna.

Bohužel je jisté, že existuje několik verzí projektové dokumentace, s nimiž investor účelově nakládá tak, aby dosáhl svého. 

Sporná architektonická kvalita návrhu

Zde nám dává za pravdu mnoho osobností a znalců z oboru architektury, urbanismu i umění, jež se vyjádřili k architektonické kvalitě návrhu, adekvátnosti stavby pro danou lokalitu i samotné estetické stránce stavby.

Názory odborníků

Navržený dům neodpovídá charakteru a měřítku okolní zástavby. Zcela by dominoval této části města.

Michal Sedláček

Městský architekt (Kancelář architekta města Brna)

Nové využití parcely je vhodné, má však mnoho přiměřenějších podob.

Adam Rujbr

Architekt

Tento objekt je mimo měřítko pro danou lokalitu, odpovídá spíš místům, které jsou na okraji měst nebo které jsou určeny pro tenhle typ výstavby.

Rostislav Koryčánek

Historik umění

Málokdo si ovšem uvědomuje, že projekční fabrika, která jej údajně vyplodila, dělá velkou část významných veřejných staveb bez veřejných architektonických soutěží.

Gabriel Kurtis

Architekt

Co tam v tom Brně šňupete? Do takovýhle čtvti implemetovat převýšenej dubajskej přímořskej hotel obloženej plechem?

Archwars

Dům patří do úplně jiné části města, u Lužánek by jen zastínil okolní prostor a zničil typické panorama této městské čtvrti.

Martin Hrdina

Architekt a designér

Nikomu nevadí rozumná, prostředí respektující a dobře odborně promyšlená výstavba.

Michal Závodský

Advokát

Stavba je neúměrná okolní zástavbě a je doslova v rozporu s urbanistickými zásadami. Dominanty mají být například na nárožích nebo jiných klíčových místech, ne ve vnitroblocích.

Petr Hýl

Architekt

Stávající blok představuje pěknou, zachovalou historickou strukturu s ustálenou výškovou hladinou. Myslím si, že je zcela nežádoucí ho doplňovat tak extrémní budovou.

doc. Maxmilian Wittmann

Ústav urbanismu Vysokého učení technického v Brně

Developer se snaží působit politicky a získat pro svůj záměr podporu u různých institucí, než jej předloží Odboru územního plánování.

Martin Ander

Náměstek primátora pro rozvoj města (SZ)

Co na to politické strany?

Před komunálními volbami na začátku října 2018 jsme oslovili místní organizace politických stran s dotazem, jak se staví k záměru stavby Triangl Tower.

NESOUHLASNĚ se ke stavbě mrakodrapu vyjádřili

Na naši žádost o vyjádření nereagovali

Projekt v mediích

Jsme Sousedé Lužánek, z.s.

Jsme občané žijící v okolí Lužánek, kterým není lhostejný osud naší brněnské části s živoucím srdcem v podobě nejstaršího veřejného městského parku v České republice.
Stanovy spolku
Členská přihláška

Cílem kampaně Respektuj Brno je zachování charakteru okolí parku Lužánky